Over ons

Stichting

De stichting

De Stichting Siliconenlek (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 21 april 2022. De Stichting heeft ten doel het behartigen de belangen van iedereen bij wie getextureerde siliconen borstimplantaten met siliconen vulling zijn geïmplanteerd en/of geïmplanteerd geweest. De stichting heeft een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur stuurt de advocaat aan en neemt zelfstandig besluiten. Belangrijke besluiten, zoals het aanvangen van juridische procedures en het aangaan van schikkingsovereenkomsten, zijn aan goedkeuring door de raad van toezicht onderworpen. Het bestuur kan ook de deelnemers raadplegen alvorens een besluit te nemen.

Claimcode 2019

De stichting zal bij het voeren van collectieve procedures de Claimcode 2019 naleven. De statuten van de stichting, alsmede een toelichting bij de governance structuur, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders, verantwoording en verslag en overige informatie in verband met de naleving van de claimcode wordt opgenomen in het Verantwoordingsdocument dat binnenkort onder het kopje 'Documenten' zal zijn te downloaden. Bij de besluitvorming over ingrijpende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld een eventuele schikkingsovereenkomst, betrekt het bestuur het draagvlak onder de achterban. Onder het kopje Nieuws worden recente ontwikkelingen beschreven.

Geen winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk en vraagt de gedupeerden niet om een vergoeding (zoals registratie- of inschrijfgeld). Een gerenommeerde procesfinancier zal de kosten dragen van het proces in ruil voor een percentage van de schadevergoeding. Dat percentage bedraagt in beginsel maximaal 10% van de schadevergoeding na aftrek van kosten, waarbij een minimum geldt van 3 maal de gemaakte kosten. In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat de zeggenschap over de proces- en schikkingsstrategie uitsluitend bij de stichting berust. De overeenkomst kan door de rechter worden ingezien en getoetst.

ClaimShare

De Stichting wordt ondersteund door ClaimShare, een professioneel platform voor collectieve juridische belangenbehartiging. ClaimShare verzorgt de corporate, financiele en deelnemersadministratie, de communicatie en begeleidt via haar serviceplatform de inschrijving van gedupeerden.